Sản phẩm từ 1 - 18 / (18 sản phẩm)
day-thun-day-24-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-50-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-50-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-3li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-70-10li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-115-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-137-15li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-108-15li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-135-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-20li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-60-10li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-250-30li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-170-20li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-day-130-1-5li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
day-thun-tim-50-2li
70.000 đ/kg
70.000 đ/kg
Sản phẩm từ 1 - 18 / (18 sản phẩm)

THUN DÀY

Dùng để buộc tiền, vé số có số lượng lớn, hoặc buộc các sản phẩm đòi hỏi dây thun có chất lượng cao.

day thun, day thun khoanh